top of page

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren, exempelvis tillåtna anställningsformer, krav på saklig grund för uppsägning och längd på uppsägningstider. LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom Lagen om offentlig anställning, LOA.

En anställning kan avslutas genom uppsägning eller avskedande och det krävs saklig grund för bägge formerna. Innan en uppsägning kan bli aktuell måste arbetsgivaren utreda möjligheterna för omplacering av den anställde. Det nya arbetet bör så långt som möjligt vara likvärdigt med det tidigare.

Vi har bred erfarenhet av arbetsrätt och kan biträda vid tvister som rör uppsägning, avskedande och andra arbetstvister.

bottom of page