top of page

Att bli föremål för tvångsingripanden innebär  en integritetskränkning som påverkar den enskilde samt dennes närstående. Tvångsvård får endast användas om man är i behov av vård och behövlig vård inte kan ges på frivillig väg.

 

Vi förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolar i ärenden om tvångsvårdsomhändertagande och åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM, LPT och LRV.

bottom of page