top of page

Skadeståndsrätt behandlar situationer där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person. Den primära frågan som uppstår är huruvida den som har orsakat skadan kan hållas ansvarig, om någon annan ska ansvara för dennes handlingar eller om den skadelidande själv får ersätta vad som skadats. Skadeståndsrätten omfattar frågor om skadestånd inom och utom kontraktsförhållanden. Vid avsaknad av kontraktsförhållande bedöms ansvar för skada utifrån lag och allmänna rättsprinciper.

Försäkringsrätten är central inom skadeståndsrätten eftersom de vanligast förekommande försäkringsärendena gäller ansvar för skada. Försäkringsrätt omfattar såväl frågor kring  ingående och tolkning av försäkringsavtal, som tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal.

Vi åtar oss uppdrag som rör skadeståndsrätt och försäkringsrätt och bistår under processen mot den som orsakat skadan, samt mot eventuellt försäkringsbolag. Vi kan även biträda som ombud vid rättegångar eller prövningar i olika försäkringsanknutna nämnder. 

bottom of page