top of page

Personer som ansöker om asyl i Sverige har rätt till juridisk hjälp i form av ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet har till uppgift att hjälpa sökande med sin asylansökan under processens gång genom att bland annat vara med på den muntliga asylutredningen samt upprätta skriftlig inlaga gällande aktuella skyddsskäl.

Som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige kan man även få uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden samt kan bistå i ärenden gällande arbetstillstånd, anhöriginvandring och medborgarskap.

bottom of page