top of page

Både privatpersoner och företag har vanligtvis möjlighet att få stora delar av sina advokatkostnader täckta genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. I det fall man saknar rättsskydd kan ett rättshjälpsbiträde förordnas av staten.

 

För att beviljas rättshjälp krävs det bland annat att årsinkomsten inte överstiger 260 000 kr per år. Det är dock viktigt att tänka på att en självrisk vanligtvis utgår, oavsett om man har en rättsskyddsförsäkring eller har beviljats rättshjälp.

Rättsskyddsförsäkringen omfattar i regel 80 % av kostnaderna och resterande 20 % är självrisken. Vid beviljad rättshjälp fastställer rättshjälpsmyndigheten en procentsats, vanligtvis 2-40 % beroende på årsinkomsten, som man själv måste bekosta.

 

Vi utreder möjligheten till ersättning för ombudskostnader genom rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp och medverkar vid ansökan om detta. Vid misstanke om brott bevakar vi rätten till offentlig försvarare respektive rätten till målsägandebiträde. Vid personskadereglering bevakar vi också den skadelidandes rätt till ersättning för sina ombudskostnader från vederbörande försäkringsbolag.

I övrigt lämnas uppgift om arvode och kostnader i varje särskilt fall.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

bottom of page